Crítica de Pieces Of Reality – Mad Hatter

Reseña de Pieces Of Reality de MAD HATTER(English Below) (Svenska ner) Power Metal en estado puro

Los suecos de Mad Hatter regresan con un disco cargado de energía y vitalidad con lo mejor del estilo power metal melódico en once largas canciones llenas de atractivos pasajes. Un disco típico del género, por lo que ya sabéis lo que os vais a encontrar, pero se les da bien y se mueven como pez en el agua en el estilo. Una banda que a seguidores de Stratovarius de los primeros años os va a llenar bastante.

Pero a pesar de lo esperado el disco ofrece variables en detalles a lo largo del trabajo que lo hacen una pieza interesante por descubrir. «Master Of The Night» su sencillo es un tema, algo más relajado, pero en donde sobresalen unos potentes coros que son la guinda del pastel en la canción. «Queen Of Hearts» nos remonta a la vertiente más potente del estilo con un doble bombo incansable, una atmósfera muy sugestiva y riffs punzantes a lo largo de sus cinco minutos. «Rutledge Asylum» es más pausado, pero conforme avanza va incrementando su fuerza. La sección de coros es muy original, y además los dos tonos de voz que utiliza el cantante le aporta otras sensaciones.

«The Children Of The Stars» nos recordara a los Dragonforce por su velocidad, con «Pieces Of Reality» la banda le añade unos originales teclados muy ochenteros que le aportan un nuevo giro a su disco y la forma en que se desarrolla luego, en plan lento y voces limpias ha sido sin duda una de mis favoritas, por la sensación que transmite. «The Valley» posee una entrada en acústica muy buena, pero la entrada del resto de la banda de golpe,  arruina por completo la impresión de la canción, ya que queda muy descompensada. Es cierto que hacia la mitad hay una sección acústica, con acompañamiento de palmadas y un solo espectacular que nos hace olvidar la horrible entrada.

«Awake» vuelve con esos teclados y sonido de maquinas de vídeo juegos de os 80´s y ahora si, con una entrada más compensada que no desluce el desarrollo de la canción. Este tema es sin duda el más agresivo del disco, por la forma de cantar y la base elegida para desarrollarlo, pero que es sin duda otra de las joyas del trabajo y finalizando «Collectors Of Souls» por la entrada me hizo recordar al Yngwie Malmsteen de los primeros años, y «I´ll Save The Wolrd» por sus teclados y arreglos es un corte brillante para cerrar el disco, ya que es muy pegadizo.

En general es un álbum muy entretenido que nos remonta al power metal más clásico y con llamativas variantes que en el computo final, consigue animarnos, gracias a canciones muy divertidas y llenas de cabalgantes riffs, teclados, orquestaciones y una voz típica del estilo para los más fieles.


Crítica de Pieces Of Reality - Mad HatterPure  Power Metal

The Mad Hatter Swedes return with an album charged with energy and vitality with the best of melodic power metal style in eleven long songs full of attractive passages. A typical album of the genre, so you already know what you are going to find, but they are good at it and they move like a fish in water in style. A band that fans of Stratovarius from the first years will fill you quite a lot.

But despite what was expected, the album offers variables in details throughout the work that make it an interesting piece to discover. «Master Of The Night» his single is a theme, somewhat more relaxed, but where powerful choruses stand out that are the icing on the cake in the song. «Queen Of Hearts» takes us back to the most powerful side of the style with a tireless double bass drum, a very suggestive atmosphere and poignant riffs throughout its five minutes. «Rutledge Asylum» is more leisurely, but as it progresses its strength increases. The chorus section is very original, and also the two tones of voice used by the singer give it other sensations.

«The Children Of The Stars» will remind us of the Dragonforce for its speed, with «Pieces Of Reality» the band adds some original eighties keyboards that bring a new twist to their album and the way it develops later, in slow plan and clean voices has been without a doubt one of my favorites, due to the sensation it conveys. «The Valley» has a very good acoustic input, but the input of the rest of the band at once, completely ruins the impression of the song, as it is very decompensated. It is true that towards the middle there is an acoustic section, with clapping accompaniment and a spectacular solo that makes us forget the horrible entrance.

«Awake» returns with those keyboards and sound of video game machines from the 80’s and now yes, with a more balanced input that does not dazzle the development of the song. This song is undoubtedly the most aggressive of the album, due to the way of singing and the base chosen to develop it, but it is undoubtedly another of the jewels of the work, and ending «Collectors Of Souls» for the entry made me remember Yngwie Malmsteen from the first years, and «I´ll Save The Wolrd» for its keyboards and arrangements is a brilliant cut to close the album, since it is very catchy.

In general, it is a very entertaining album that takes us back to the most classic power metal and with striking variations that in the final computation, manages to cheer us up, thanks to very funny songs and full of riffs, keyboards, orchestrations and a typical voice of the style for the most faithful.

__________________________________________________________________________________________________

SVENSKA:

__________________________________________________________________________________________________

Crítica de Pieces Of Reality - Mad HatterRen metallkraft

Mad Hatter-svenskarna återvänder med ett album laddat med energi och vitalitet med den bästa av melodisk power metal-stil i elva långa låtar fulla av attraktiva passager. Ett typiskt album av genren, så att du redan vet vad du kommer att hitta, men de är bra på det och de rör sig som en fisk i vatten med stil. Ett band som fans av Stratovarius från de första åren kommer att fylla dig ganska mycket.

Men trots vad som väntades erbjuder albumet variabler i detaljer genom hela arbetet som gör det till ett intressant verk att upptäcka. «Master Of The Night» är hans singel ett tema, något mer avslappnad, men där kraftfulla kör framträder som är pricken på kakan i låten. «Queen Of Hearts» tar oss tillbaka till den mest kraftfulla sidan av stilen med en outtröttlig kontrabass, en mycket suggerativ atmosfär och skarpa riff under sina fem minuter. «Rutledge Asylum» är lättare, men när det går framåt ökar styrkan. Chorussektionen är mycket original, och även de två rösttonerna som sångaren använder, ger det andra sensationer.

«The Children Of The Stars» kommer att påminna oss om Dragonforce för deras snabbhet, med «Pieces Of Reality» lägger bandet till några originella åttiotaliga tangentbord som ger en ny twist till deras album och hur det utvecklas senare, i långsam plan och rena röster har utan tvekan varit en av mina favoriter, på grund av den känsla den förmedlar. «The Valley» har en mycket bra akustisk inmatning, men inmatningen från resten av bandet på en gång förstör helt intrycket av låten, eftersom den är väldigt dekompenserad. Det är sant att mot mitten finns det en akustisk sektion, med klapparrangemang och en spektakulär solo som får oss att glömma den hemska entrén.

«Awake» återvänder med tangentbord och ljud från videospelmaskiner från 80-talet och nu är det, med en mer balanserad inmatning som inte bländar utvecklingen av låten. Den här låten är utan tvekan den mest aggressiva av albumet, på grund av sättet att sjunga och basen som valts för att utveckla den, men det är utan tvekan en annan av verkets juveler och slutet «Collectors Of Souls» för posten fick mig att komma ihåg Yngwie Malmsteen från de första åren, och «I´ll Save The Wolrd» för dess tangentbord och arrangemang är ett lysande snitt för att stänga albumet, eftersom det är väldigt catchy.

I allmänhet är det ett mycket underhållande album som tar oss tillbaka till den mest klassiska power metal och med slående variationer som i den slutliga beräkningen lyckas glädja oss upp, tack vare väldigt roliga låtar och full av riff, tangentbord, orkestrationer och en typisk röst för stilen för de mest trogen.

Temas:

Fever dreams
Master of the night
Queen of Hearts
Rutledge Asylum
The children from the stars
Pieces of reality
The valley
Ignite
Awake
Collector of souls
I’ll save the world

 

 

Más info en :

FACEBOOK . TWITTER . INSTAGRAM 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.